KLIENCI INDYWIDUALNI

Kancelaria oferuje następujące formy współpracy z Klientami indywidualnymi:

 Konsultacje i porady prawne:

Podczas konsultacji omawiany jest problem przedstawiony przez Klienta, analizowany stan faktyczny oraz dostarczone dokumenty (w tym umowy, wyroki sądów, pisma procesowe, decyzje administracyjne). Dokonujemy oceny sprawy z punktu widzenia przepisów prawa oraz praktyki orzeczniczej sądów. Proponujemy Klientowi najbardziej korzystne rozwiązanie sprawy, przedstawiając w miarę możliwości, różne warianty postępowania. W zależności od potrzeb sporządzamy opinie prawne, przygotowujemy niezbędne dokumenty, w tym pisma procesowe, oraz ustalamy kolejne etapy współpracy.

Kancelaria udziela porad prawnych również w formie konsultacji telefonicznej oraz wideokonferencji.

 

Sporządzanie pism:

W oparciu o przedłożone przez Klienta dokumenty i uzyskane od niego informacje Kancelaria przygotowuje projekty umów, aneksów, wezwań do zapłaty, wniosków, regulaminów, pism przedprocesowych i procesowych (m.in. pozew, wniosek, apelacja, zażalenie, odwołanie, skarga) oraz opinii prawnych.

 

Reprezentowanie w negocjacjach:

Kancelaria udziela wsparcia merytorycznego w negocjacjach prowadzonych przez Klientów dokonując analizy pod względem prawnym niezbędnych dokumentów, przygotowując argumentację i strategię działania oraz zapewniając bezpośrednie wsparcie w toku negocjacji prowadzonych z kontrahentem.

 

Zastępstwo procesowe:

W ramach udzielonego pełnomocnictwa Kancelaria zapewnia zastępstwo Klienta w postępowaniu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami publicznymi. Reprezentujemy Klienta w postępowaniu przed mediatorem, w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Stała obsługa prawna:

W przypadku przedsiębiorców proponujemy współpracę w ramach stałej obsługi prawnej. Taka forma gwarantuje bieżące rozwiązywanie spraw związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością.

Zakres takiej obsługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie, a rozliczenie następuje zgodnie z umową ryczałtowo, według stawki godzinowej lub w systemie mieszanym.

 

Kancelaria współpracuje z radcami prawnymi, adwokatami, notariuszami, doradcami podatkowymi, księgowymi, tłumaczami przysięgłymi – zapewniając Klientom kompleksowe wsparcie dostosowane do ich potrzeb.