Pomoc Frankowiczom

Kancelaria specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej osobom posiadającym kredyty walutowe, w tym w szczególności tzw. kredyty frankowe, oferując postępowanie składające się z następujących segmentów:

  1. Wstępna analiza umowy kredytowej, ocena szansy na skuteczne rozstrzygnięcie, korespondencja i kontakt z Klientem mający na celu zgromadzenie niezbędnej dokumentacji do dalszego prowadzenia sprawy.
  2. Skierowanie w imieniu Klientów reklamacji do Banku ze wskazaniem na konkretny zakres roszczenia oraz wyszczególnieniem podstaw nieważności umowy/rażącego naruszenia przepisów przez Bank.
  3. Po otrzymaniu odpowiedzi na reklamację – skierowanie sprawy do rozpoznania przez Rzecznika Finansowego w celu zainicjowania próby ugodowego rozwiązania sporu z instytucją finansową.
  4. Aktywne działanie w toku postępowania przed Rzecznikiem Finansowym, kierowanie uwag i odnoszenie się do propozycji Rzecznika (proponowanie przez Kancelarią konkretnych rozwiązań umownych mających na celu zabezpieczenie interesu Klientów), próba wypracowania konsensusu na etapie ugodowego rozwiązania sporu.
  5. W sytuacji braku możliwości osiągniecia porozumienia w postępowaniu przed Rzecznikiem – skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego w oparciu o indywidualną ocenę umowy kredytowej oraz opinię Rzecznika Finansowego.
  6. Reprezentacja w toku postępowania sądowego (we wszystkich instancjach, obejmująca również reprezentację przed Sądem Najwyższym), udział w rozprawach, prowadzenie w toku procesu rozmów negocjacyjnych z Bankiem.

Na każdym etapie postępowania reprezentacja obejmuje również możliwość bieżącego kontaktu Klienta z osobami przypisanymi do prowadzenia sprawy, udzielanie przez Kancelarię wyjaśnień dotyczących przyjętych wariantów postępowania i zastosowanej argumentacji, informowanie o bieżącym stanie postępowania i kontrola terminowości prowadzonych spraw.

Oferta jest skierowana zarówno do Kredytobiorców, którzy w dalszym ciągu regulują zobowiązania umowne, jak i dla Kredytobiorców, którzy spłacili już swoje zobowiązania i formalnie zakończyli współpracę z Bankiem w zakresie spłaty kredytu.