PRAWO KARNE

Kancelaria oferuje zabezpieczenie interesów Klientów (zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych) w toku postępowań karnych, karnoskarbowych oraz wykroczeniowych, w szczególności poprzez:

  • reprezentację zarówno pokrzywdzonych, jak i podejrzanych, na etapie postępowania przygotowawczego przed organami Policji oraz Prokuratury,
  • sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa,
  • działania w ramach reprezentacji oskarżyciela posiłkowego oraz oskarżyciela prywatnego na etapie postępowania sądowego,
  • opracowywanie strategii obrończej i występowanie jako obrońca osób oskarżonych w toku postępowania sądowego,
  • kompleksowe działanie w celu wydania korzystnego wyroku łącznego,
  • reprezentowanie w postępowaniu karnym wykonawczym, w szczególności w zakresie wniosków i zażaleń dotyczących odroczenia wykonania kary, zwolnienia przedterminowego,
  • sporządzanie analiz z zakresu prawa karnego, wykroczeniowego oraz karnoskarbowego,
  • dochodzenie nawiązek, odszkodowań, obowiązków naprawienia szkody w postępowaniach karnych.