PRAWO CYWILNE

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług związanych z zagadnieniami szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności:

 • przedsądowe rozwiązywanie sporów,
 • sprawy o zapłatę,
 • roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,
 • prawo rzeczowe – m.in. sprawy o zasiedzenie, naruszenie posiadania, zniesienie współwłasności, służebności,
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • roszczenia z tytułu najmu i dzierżawy,
 • roszczenia z tytułu umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane,
 • naruszenie dóbr osobistych,
 • ochrona praw konsumenta – dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, reklamacje ora zwrot zakupionych towarów,
 • windykacja zadłużenia,
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości,
 • kompleksowa pomoc dla klientów w tzw. spirali zadłużenia,
 • dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody w postaci kosztów najmu pojazdu zastępczego w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • sporządzanie, weryfikacja i opiniowanie umów, w tym w języku angielskim.