PRAWO ADMINISTRACYJNE

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego, w szczególności:

  • całościowe nadzorowanie procesu inwestycyjnego – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, trwały zarząd, opłaty środowiskowe, podatek od nieruchomości itp.,
  • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zmiana przeznaczenia gruntów,
  • decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • opłaty adiacenckie, renta planistyczna,
  • lokalizacje elektrowni wiatrowych, słonecznych i gazowych,
  • kompleksowa obsługa pod względem prawnym spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych,
  • spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej,
  • sprawy cudzoziemców – dowody osobiste, zatrudnianie, zezwolenie na pobyt i pracę, nabycie ziemi przez cudzoziemców, zakładanie spółek,
  • odpady – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odpadów, w tym odzysk, składowiska odpadów, transport odpadów, rekultywacja,
  • sprawy farmaceutyczne – uzyskiwanie zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub hurtowni farmaceutycznej, cofnięcie zezwolenia, przeniesienie zezwolenia, sukcesja zezwolenia.