WSA artykuł

Kolejna wygrana przed WSA w Poznaniu!

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (wyrok z dnia 14.10.2021 r., sygn. akt IV SA/Po 525/21) potwierdził, że złożenie przez przedsiębiorcę rocznego sprawozdania BDO z błędami nie może być kwalifikowane jako nie złożenie tego sprawozdania w ogóle, a uzupełnienie tego sprawozdania nie może być traktowane jako złożenie pierwszego sprawozdania po terminie. W efekcie WSA uznał, że nie można przedsiębiorcy w takiej sytuacji karać na podstawie art. 9x ust. 1 pkt 5 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Otwiera to drogę do m.in. stwierdzenia nieważności decyzji organów wydanych na ww. podstawie prawnej.

W przedmiotowej sprawie, w której reprezentowaliśmy Klienta prowadzącego działalność gospodarczą z zakresu zbierania i przetwarzania odpadów, na którego nałożono karę pieniężną za przekazanie po terminie sprawozdania rocznego podmiotu odbierającego odpady komunalne, WSA uchylił zaskarżoną przez naszą Kancelarię decyzję i decyzję poprzedzającą. Klient omyłkowo źle wskazał rok, za który złożono sprawozdanie (2020 zamiast 2019), a następnie, gdy błąd ten zauważył – skorygował wniosek. Burmistrz (organ wydający decyzję w I Instancji) uznał, że błędne oznaczenie roku, za który składano sprawozdanie (omyłka w zakresie wskazania roku sprawozdawczego) stanowi przesłankę do nałożenia kary pieniężnej w oparciu o art. 9x ust.1 pkt 5 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. wobec stwierdzenia, iż złożone w ten sposób sprawozdanie (czy też jego korekta) jest spóźnione, złożone po terminie. W efekcie Burmistrz uznał, że złożone przez naszego Klienta uzupełnienie było pierwszym prawidłowym sprawozdaniem, co rodzi konieczność uznania, iż złożono je po terminie i z tego tytułu na przedsiębiorcę należy nałożyć karę pieniężną. Decyzję Burmistrza w tym zakresie podtrzymało Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Z taką interpretacją nie zgodził się WSA w cytowanym wyżej wyroku, w którym wskazał, że błąd co do wadliwie wskazanego okresu sprawozdawczości może być kwalifikowany jako ewentualna nierzetelność (o której mowa w art. 9x ust. 1 pkt 4 Ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w złożeniu sprawozdania, a jego uzupełnienie (skorygowanie wady) nie powinno być w tej sytuacji uznawane jako w istocie pierwsze prawidłowe sprawozdanie dotyczące prawidłowego okresu złożone po terminie, ale jako właśnie uzupełnienie pierwszego, „nierzetelnego” sprawozdania. Przyjęcie, że korekta złożona przez naszego Klienta nie jest w istocie pierwszym, prawidłowym sprawozdaniem, ale uzupełnieniem nierzetelnie (ze względu na zwyczajny ludzi błąd) wypełnionego w terminie sprawozdania ze wskazaniem wadliwego okresu, skutkuje koniecznością uchylenia decyzji zarówno SKO, jak i Burmistrza – ponieważ istnieje zasadnicza różnica chociażby co do konsekwencji nierzetelnego złożenia sprawozdania a przekazania takiego sprawozdania po terminie (nierzetelne sprawozdanie – zwykle kara w wysokości od 200-500 zł, złożenie po terminie – 100 zł za każdy dzień opóźnienia). Jest to także różnica co do podstawy prawnej nałożenia takiej kary pieniężnej, wobec czego decyzje zaskarżone nie mogą ostać się w obrocie prawnym.

Otwiera to naszemu Klientowi drogę do dalszego, skutecznego podważania zasadności nałożenia na niego jakiejkolwiek kary pieniężnej z tego tytułu.

Comments are closed.