coins-g8de9a4a3d_1920

Wygrana CHF

Miło Nam poinformować, że po ponad 3 latach Sąd Okręgowy w Poznaniu prawomocnie unieważnił tzw. frankową umowę kredytową Klientów kancelarii i zasądził na ich rzecz ponad 50.000 zł z odsetkami.

Sukces jest to tym większy, że sprawa dotyczy kredytu zamkniętego w 2012 r. Dzięki skutecznemu przerwaniu biegu terminu przedawnienia w 2018 r. możliwe było odzyskanie pieniędzy w 2024. Jest to kolejny wyrok utrzymujący korzystną linię orzeczniczą dla kredytobiorców walutowych.

odpady

Kolejna wygrana przed NSA

Miło Nam poinformować, iż Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt III OSK 1669/22, oddalił skargę kasacyjną Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w całości podzielając pogląd wyrażony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, iż zarówno organ I jak i II instancji wydały nieważne decyzje nakładające administracyjną karę pieniężną na klienta Kancelarii.

Dzięki pracy całego zespołu Sądy przychyliły się do stanowiska, iż nieważne z mocy prawa są decyzje podpisywane przez księgowego związku międzygminnego. Tym samym można domagać się stwierdzenia nieważności wszystkich decyzji Zarządu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu podpisanych nie przez cały zarząd.

youtube-outro-ga26f4a161_640

Wygrana przed WSA w Gorzowie Wlkp

Miło Nam poinformować, iż w dniu wczorajszym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie o sygn. akt II SA/Go 19/24 uchylił w całości zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Trzciela określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu sortowania i przetwarzania odpadów.

Sąd jednoznacznie stwierdził, że organy obu instancji nierzetelnie oceniły stan faktyczny i w swoim postępowaniu nie uwzględniły kumulacji przedsięwzięć wynikających z już wcześniej wydanych i prawomocnych decyzji określających środowiskowe uwarunkowania ich realizacji.

Jest to tym większy sukces, że organ I instancji nadał decyzji środowiskowej rygor natychmiastowej wykonalności a inwestor wystąpił już o wydanie pozwolenia na budowę. Dzięki orzeczeniu Sądu wszystkie prace muszą być wstrzymane do czasu wydania nowej decyzji środowiskowej.

coins-g8de9a4a3d_1920

Kolejna wygrana CHF

Miło Nam poinformować, że po ponad 3 latach Sąd Okręgowy w Poznaniu prawomocnie unieważnił tzw. frankową umowę kredytową Klientów kancelarii i zasądził na ich rzecz ponad 40.000 zł.

Sukces jest to tym większy, że sprawa dotyczy kredytu zamkniętego w 2010 r. Dzięki skutecznemu przerwaniu biegu terminu przedawnienia w 2018 r. możliwe było odzyskanie pieniędzy w 2024. Jest to kolejny wyrok utrzymujący korzystną linię orzeczniczą dla kredytobiorców walutowych.

gavel-g09f690a8e_1920

Sukces w sprawie wyborczej

Miło Nam poinformować, że dzięki pracy Kancelarii, Klient Kancelarii, kandydat w wyborach samorządowych, uzyskał dzięki tzw. trybowi wyborczemu z art. 111 ustawy Kodeks wyborczy, przeprosiny i publikację w lokalnej prasie oświadczenia o treści żądanej przez siebie.

Jest to tym większy sukces, że do zdarzenia doszło na początku kampanii wyborczej a publikacja oświadczenia nastąpiła w ostatnich dniach.

Życzymy sukcesu w nadchodzących wyborach nie tylko kandydatom – Klientom kancelarii i zachęcamy do udziału w wyborach samorządowych.

nastronerejestr

Kolejna wygrana sprawa o zadośćuczynienie

Miło Nam poinformować, iż pracownicy Kancelarii odnieśli kolejny sukces. Sąd Okręgowy w Poznaniu prawomocnie oddalił apelację Pozwanych oraz interwenienta ubocznego w sprawie dotyczącej ustalenia odpowiedzialności i wysokości zadośćuczynienia za wypadek.

Poszkodowana, na skutek zawinienia właścicieli nieruchomości, doznała urazu kręgosłupa w styczniu 2019 r. Dzięki pracy całego zespołu Kancelarii, tuż przed Świętami Wielkanocnymi, mogła usłyszeć prawomocny wyrok zasądzający zadośćuczynienie w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych wraz z odsetkami od lipca 2020 r. Dodatkowo Sąd ustalił odpowiedzialność Pozwanych na przyszłość.

Jest to tym większy sukces, że interwencję po stronie Pozwanych, złożył znany poznański radca prawny, a Sąd I, jak i II instancji skutecznie obalił wszelkie jego argumenty.

WSA artykuł

Kolejna wygrana sprawa CHF

Miło Nam poinformować, iż dla Klienta kancelarii wygraliśmy kolejną sprawę dotyczącą unieważnienie kredytu tzw. frankowego. Tym razem klient odzyskał ponad 40.000 zł z kredytu spłaconego w 2015 r. Cieszy Nas, że również w przypadku kredytów spłaconych, o ile skutecznie przerwano bieg terminu przedawnienia, Sądy przyznają rację kredytobiorcom i unieważniają umowy zawierające klauzule niedozwolone.

odpady

Nałożenie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego przez kontener na odpady

Niezmiernie miło Nam poinformować, iż w dniu dzisiejszym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w szeregu orzeczeń (m.in. III SA/Po 811/23, II SA/Po 812/23, II SA/Po 813/23) przyznał rację Kancelarii i uchylił zaskarżone decyzje organu II instancji oraz poprzedzające decyzje organu I instancji nakładające na Klienta Kancelarii administracyjne kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia poprzez posadowienie kontenera na odpady.

Sąd jednoznacznie określił, że organy administracji mylnie uznały, iż właściciel kontenera jest podmiotem zobowiązanym do zapłaty administracyjnej kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego. Słusznie bowiem Klient Kancelarii wskazywał, iż jest on podmiotem świadczącym usługi wynajmu kontenerów na odpady i wywozu tych odpadów – innymi słowy to posiadacz kontenera (ten który go wynajął) powinien wystąpić o wydanie decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego a jeżeli tego nie zrobił – to on jest podmiotem zobowiązanym do zapłaty administracyjnej kary pieniężnej z tego tytułu.

Dodatkowo Sąd uznał za zasadny zarzut naruszenia przez organy obu instancji przepisów k.p.a. dotyczących postępowania dowodowego, gdyż pomimo wniosku Strony postępowania (Klienta Kancelarii) nie wezwano ani w charakterze świadka ani w charakterze Strony – podmiotu wskazanego przez Klienta Kancelarii.

sygnali

Standardy ochrony małoletnich od 15.08.2024 r.

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1606) wprowadzono dla każdego:

1) organu zarządzającego jednostką systemu oświaty, o której mowa w art. 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900), oraz inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;

2) organizatora działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich

obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich.

Jak wynika z powyższego nie tylko szkoły ale także np. placówki medyczne, apteki, kluby malucha, biura turystyczne (organizujące obozy dla dzieci i młodzieży), firmy eventowe (organizujące eventy, w których uczestniczą dzieci lub młodzież) czy też organizatorzy zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży – mają obowiązek wprowadzenia standardów do 15.08.2024 r.

Wymogi standardów zostały określone w art. 22c ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnymi ochronie małoletnich (nowy tytuł ustawy od dnia 15.02.2024 r.).