coins-g8de9a4a3d_1920

Administracyjna kara pieniężna za brak zawiadomienia o zbyciu/nabycia pojazdu

Miło Nam poinformować, że kolejny raz, uwzględniając już wcześniejszą linię orzeczniczą Sądów administracyjnych (por. wyrok WSA w Poznaniu, sygn. akt III SA/Po 409/22, IV SA/Po 230/22), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu uchyliło kilkanaście decyzji organu I instancji dotyczących nałożenia na Klienta Kancelarii administracyjnej kary pieniężnej za brak zawiadomienia organu o zbyciu/nabyciu pojazdu. Z uwagi na ciągłe powtarzanie przez organy I instancji błędnej interpretacji przepisów prawa pragniemy zachęcić Państwa do skarżenia mylnie wydanych decyzji administracyjnych (ewentualnie wnoszenia o stwierdzenie ich nieważności) na postawie przepisu art. 15zzzzzn2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z tym przepisem, przed wydaniem decyzji nakładającej administracyjną karę pieniężną organ administracji musi wyznaczyć stronie dodatkowy – 30 dniowy – termin na złożenie wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności. W tym przypadku do zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu.