Bank

Ugoda przed Rzecznikiem Finansowym w sprawie kredytu frankowego

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku prowadzonych w imieniu naszych Klientów przez Kancelarię negocjacji przed Rzecznikiem Finansowym z jednym z banków, doszło do zawarcia pierwszej ugody pozasądowej. Bank złożył satysfakcjonującą dla naszych Klientów propozycję, wedle której doszło do obniżenia marży Banku, oraz przewalutowania kredytu na PLN po bardzo korzystnym kursie, zdecydowanie niższym od rynkowego. W efekcie zawartego porozumienia, na dzień jego sporządzenia, doszło do średniego obniżenia comiesięcznej raty naszych Klientów o kwotę prawie 700 zł. Finalnie nasi Klienci w ogólnym rozrachunku „zyskają” prawie 90 tysięcy złotych, ze względu na obniżone o ponad 30% saldo kredytu.

Oznacza to w praktyce, iż ze względu na obecnie kształtujące się orzecznictwo i zmieniającą się praktykę, istnieje szansa na coraz częstsze ugodowe rozwiązywanie sporów wynikających z zawartych kredytów walutowych z Bankami, co bez wątpienia gwarantuje szybsze, pewniejsze, oraz satysfakcjonujące dla obu stron zakończenie sytuacji spornej. Od samego początku proponowaliśmy, jako Kancelaria, naszym Klientom wzięcie udziału w postępowaniu przed Rzecznikiem Finansowym, licząc na możliwie korzystne rozwiązanie sporu, bez długotrwałego i wymagającego zabezpieczenia finansowego procesu sądowego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Kredytobiorców do zapoznania się z naszą ofertą, dostępna na stronie internetowej – gwarantujemy indywidualne podejście (także w zakresie warunków współpracy) i analizę wariantów dalszego postępowania, oraz kompleksową opiekę w trakcie całego procesu.

WSA artykuł

Kolejna wygrana przed WSA w Poznaniu!

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (wyrok z dnia 14.10.2021 r., sygn. akt IV SA/Po 525/21) potwierdził, że złożenie przez przedsiębiorcę rocznego sprawozdania BDO z błędami nie może być kwalifikowane jako nie złożenie tego sprawozdania w ogóle, a uzupełnienie tego sprawozdania nie może być traktowane jako złożenie pierwszego sprawozdania po terminie. W efekcie WSA uznał, że nie można przedsiębiorcy w takiej sytuacji karać na podstawie art. 9x ust. 1 pkt 5 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Otwiera to drogę do m.in. stwierdzenia nieważności decyzji organów wydanych na ww. podstawie prawnej.

W przedmiotowej sprawie, w której reprezentowaliśmy Klienta prowadzącego działalność gospodarczą z zakresu zbierania i przetwarzania odpadów, na którego nałożono karę pieniężną za przekazanie po terminie sprawozdania rocznego podmiotu odbierającego odpady komunalne, WSA uchylił zaskarżoną przez naszą Kancelarię decyzję i decyzję poprzedzającą. Klient omyłkowo źle wskazał rok, za który złożono sprawozdanie (2020 zamiast 2019), a następnie, gdy błąd ten zauważył – skorygował wniosek. Burmistrz (organ wydający decyzję w I Instancji) uznał, że błędne oznaczenie roku, za który składano sprawozdanie (omyłka w zakresie wskazania roku sprawozdawczego) stanowi przesłankę do nałożenia kary pieniężnej w oparciu o art. 9x ust.1 pkt 5 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. wobec stwierdzenia, iż złożone w ten sposób sprawozdanie (czy też jego korekta) jest spóźnione, złożone po terminie. W efekcie Burmistrz uznał, że złożone przez naszego Klienta uzupełnienie było pierwszym prawidłowym sprawozdaniem, co rodzi konieczność uznania, iż złożono je po terminie i z tego tytułu na przedsiębiorcę należy nałożyć karę pieniężną. Decyzję Burmistrza w tym zakresie podtrzymało Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Z taką interpretacją nie zgodził się WSA w cytowanym wyżej wyroku, w którym wskazał, że błąd co do wadliwie wskazanego okresu sprawozdawczości może być kwalifikowany jako ewentualna nierzetelność (o której mowa w art. 9x ust. 1 pkt 4 Ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w złożeniu sprawozdania, a jego uzupełnienie (skorygowanie wady) nie powinno być w tej sytuacji uznawane jako w istocie pierwsze prawidłowe sprawozdanie dotyczące prawidłowego okresu złożone po terminie, ale jako właśnie uzupełnienie pierwszego, „nierzetelnego” sprawozdania. Przyjęcie, że korekta złożona przez naszego Klienta nie jest w istocie pierwszym, prawidłowym sprawozdaniem, ale uzupełnieniem nierzetelnie (ze względu na zwyczajny ludzi błąd) wypełnionego w terminie sprawozdania ze wskazaniem wadliwego okresu, skutkuje koniecznością uchylenia decyzji zarówno SKO, jak i Burmistrza – ponieważ istnieje zasadnicza różnica chociażby co do konsekwencji nierzetelnego złożenia sprawozdania a przekazania takiego sprawozdania po terminie (nierzetelne sprawozdanie – zwykle kara w wysokości od 200-500 zł, złożenie po terminie – 100 zł za każdy dzień opóźnienia). Jest to także różnica co do podstawy prawnej nałożenia takiej kary pieniężnej, wobec czego decyzje zaskarżone nie mogą ostać się w obrocie prawnym.

Otwiera to naszemu Klientowi drogę do dalszego, skutecznego podważania zasadności nałożenia na niego jakiejkolwiek kary pieniężnej z tego tytułu.