gavel-g09f690a8e_1920

Naczelny Sąd Administracyjny podziela stanowisko Kancelarii

Z radością informujemy, iż Naczelny Sąd Administracji całkowicie poparł stanowisko Kancelarii i uznał, że informacja właściwej instytucji o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia z powodu nieuzupełnienia w terminie stwierdzonych braków w zakresie warunków formalnych we wniosku o dofinansowanie projektu jest aktem z zakresu administracji publicznej podlegającym kontroli sądowoadministracyjnej (por. postanowienie NSA z dnia 22.07.2021, sygn. akt I GSK 512/21 i I GSK 511/21). Tym samym możliwe jest zainicjowanie procedury przed właściwym miejscowo Wojewódzkim Sądem Administracyjnym o przyznanie dotacji ze środków UE w przypadku pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

hammer-g1daf4cc08_1920

Zakłady pracy chronionej zwolnione z opłaty abonamentowej

Uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19.08.2021 r. sygn. akt VI SA/Wa 1414/21, potwierdził stanowisko Naszej Kancelarii, iż zakłady pracy chronionej zwolnione są z opłaty RTV – tzw. opłaty abonamentowej.


W analogicznym okresie czasu, w którym procedowana była przed Wojewódzkim Sadem Administracyjnym sprawa prowadzona przez Kancelarię, Naczelny Sąd Administracyjny dokonał wykładni przepisów prawa w wyroku z dnia 29 kwietnia 2021r., w sprawie o sygn. akt II GSK 772/18, w którym to stwierdził jednoznacznie, że zwolnienie, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych znajduje bezpośrednie zastosowanie do opłat określonych w art. 2 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych – co w skrócie oznacza, że zakłady pracy chronionej zwolnione są od obowiązku regulowania tzw. opłaty abonamentowej.

Tym samym możliwe jest dochodzenie nienależnie uiszczonych opłat przez ww. zakłady do 5 lat wstecz – wystarczy złożyć stosowny wniosek.