nastronerejestr

Kolejny unieważniony kredyt CHF

Miło Nam poinformować o kolejnym sukcesie kancelarii w sporach konsumentów z Bankami dotyczącymi kredytów walutowych. Sąd Okręgowy w Poznaniu unieważnił kolejną umowę kredytową CHF dzięki czemu klient kancelarii odzyska ok 140.000 zł. Jest to kolejna sprawa, w której klient na czas trwania postępowania uzyskał zabezpieczenie w postaci braku obowiązku zapłaty rat kredytu.

computer-1869306_1920

Możliwość unieważnienia umowy przez jednego z byłych małżonków

Miło Nam poinformować, iż Sąd Najwyższy w uchwale o sygn. akt III CZP 12/23 stwierdził, iż każdy z byłych małżonków, będących jednocześnie kredytobiorcami kredytu CHF może skutecznie wystąpić o unieważnienie umowy.

Oznacza to, że nie ma konieczności występowania o zgodę czy też uczestnictwa byłego małżonka w takim procesie. Tym bardziej zachęcamy do skutecznego kwestionowania umów CHF i szerzej walutowych – zawierających klauzule niedozwolone.

nastronerejestr

Odszkodowanie za przewlekłość w wydaniu decyzji administracyjnej

Miło Nam poinformować o kolejnym sukcesie Kancelarii. Wyrokiem z dnia 8.08.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie o sygn. akt XXVII Ca 3011/22 prawomocnie zasądził na rzecz Naszej Klientki odszkodowanie od Skarbu Państwa tytułem przewlekłości w wydaniu decyzji administracyjnej. Wyrok ma charakter przełomowy nie tylko ze względu na fakt, iż sprawa toczyła się od 2015 r. i przeszła przez WSA, NSA i kilka sądów powszechnych – ale przede wszystkim dlatego, że jest pierwszym prawomocnym wyrokiem w sprawie, gdzie przewlekłość w wydaniu decyzji dotyczyła decyzji kasatoryjnej a więc uchylającej zaskarżoną decyzję w całości i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Dzięki nowelizacji z 2015 r. możliwe jest dochodzenie odszkodowania również w przypadku przewlekłości przy wydawaniu decyzji z art. 138 §2 k.p.a.

WSA artykuł

Upadłość Getin Noble Bank

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa ogłosił w dniu 20 lipca 2023 r. upadłość Getin Noble Bank. Biorąc pod uwagę wcześniejsze decyzje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o pozostawieniu w upadłym Banku tylko i wyłącznie kredytów CHF (walutowych) przypominamy i doradzamy wszystkim, którzy jeszcze mają takie kredyty (także wtedy gdy sprawa sądowa o uniewaznienie umowy jest w toku) aby w terminie do 19.08.2023 r. zgłosić swoją wierzytelność za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Doradzamy skorzystać z instrukcji dostępnej na stronie KRZ – https://krz-info-prod.apps.ocp.prod.ms.gov.pl/krz-help/Zg%C5%82oszenie_wierzytelno%C5%9Bci_bankowych.mp4

Brak zgłoszenia wierzytelności może skutkować niemożnością odzyskania pieniędzy przy ewentualnej wygranej w sprawie o unieważnienie umowy kredytowej.

nastronerejestr

Wygrana CHF

Miło nam poinformować, iż klient kancelarii, wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 12.07.2023 r., wygrał sprawę z bankiem o unieważnienie kredytu CHF. Sąd ostatecznie stwierdził nieważność umowy oraz nakazał bankowi zwrócić wszystko co otrzymał od kredytobiorcy a kredytobiorca ma zwrócić kwotę otrzymanego kapitału – oczywiście w PLN. Tym samym kredyt CHF zaciągnięty w 2008 r. został praktycznie całkowicie spłacony w 2023 r.

Bank

Korzystny wyrok TSUE dla frankowiczów

W dniu 15.06.2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-520/21, w którym stwierdził, iż bankom nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy kredytowej. Co więcej – to kredytobiorcy, w przypadku unieważnienia umowy, mogą żądać od banku wynagrodzenia za powstałe szkody (korzystanie z kapitału). Oczywiście warunkiem jest to czy przepisy prawa krajowego na to zezwalają i w jaki sposób to wynagrodzenie obliczyć.

Rozstrzygnięto również jednoznacznie, że klienci mają prawo żądać od sądów by te zawieszały spłaty kredytu na czas trwania procesu o unieważnienie a sądy powinny takie wnioski uwzględniać.

hammer-g1daf4cc08_1920

Koszty wspólne w galeriach handlowych

Wyrokiem z dnia 28.10.2022 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt II CSKP 456/22 uznał za czyn nieuczciwej konkurencji nierówne traktowanie najemców galerii handlowych w kwestii ponoszenia opłat wspólnych. Wobec powyższego koszty wspólne utrzymania galerii powinny być ponoszone równomiernie przez każdego najemcę. Z uwagi na treść wyroku możliwe jest dochodzenie od właścicieli galerii zwrotu nadpłaconych opłat z tytułu nierównomiernie ponoszonych kosztów opłat wspólnych o ile nie uległy one przedawnieniu.

gavel-g09f690a8e_1920

Koniec roku – kolejne korzystne wyroki w sprawach CHF

Miło Nam poinformować, iż wraz z końcem roku Sądy wydały kolejne dwa wyroki korzystne dla Naszych klientów.

W pierwszym z nich Sąd stwierdził nieważność umowy kredytowej CHF i zasądził od Banku na rzecz klientów kwotę ponad 110.000 zł.

W drugim z nich Sąd stwierdził nieważność umowy kredytowej CHF z 2007 r., którą klienci zapłacili w całości w roku 2010. Dzięki przerwaniu biegu terminu przedawnienia poprzez wszczęcie postępowania przed Rzecznikiem Finansowym możliwe było wydanie wyroku w 2022 r. Tym samym klienci odzyskają niesłusznie zapłacone odsetki w kwocie ponad 40.000 zł.

sygnali

Kolejne unieważnienie kredytu CHF

Miło Nam poinformować, iż po raz kolejny Sąd uwzględnił pozew złożony w imieniu Naszego klienta i unieważnił umowę kredytową zasądzając jednocześnie od Banku na rzecz klientów kwotę ponad 60.000 zł i 20.000 CHF. Zachęcamy wszystkich kredytobiorców posiadających kredyty CHF lub w innej walucie do wystąpienia do Banków o umożliwienie im albo przewalutowania kredytu na korzystnych warunkach albo o unieważnienie umowy.

Sąd po raz kolejny potwierdził, ze zawierane szablonowo umowy kredytowe zawierały szereg klauzul niedozwolonych, które powodowały, że taka umowa kredytowa wyrażona w walucie obcej podlega unieważnieniu.

Biorąc pod uwagę wysokość kursu CHF do PLN oraz rosnące tym samym raty kredytu i wysokość zabezpieczenia hipotecznego w interesie klientów leży weryfikacja takich umów przez Bank, Rzecznika Finansowego lub Sąd.

coins-g8de9a4a3d_1920

Administracyjna kara pieniężna za brak zawiadomienia o zbyciu/nabycia pojazdu

Miło Nam poinformować, że kolejny raz, uwzględniając już wcześniejszą linię orzeczniczą Sądów administracyjnych (por. wyrok WSA w Poznaniu, sygn. akt III SA/Po 409/22, IV SA/Po 230/22), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu uchyliło kilkanaście decyzji organu I instancji dotyczących nałożenia na Klienta Kancelarii administracyjnej kary pieniężnej za brak zawiadomienia organu o zbyciu/nabyciu pojazdu. Z uwagi na ciągłe powtarzanie przez organy I instancji błędnej interpretacji przepisów prawa pragniemy zachęcić Państwa do skarżenia mylnie wydanych decyzji administracyjnych (ewentualnie wnoszenia o stwierdzenie ich nieważności) na postawie przepisu art. 15zzzzzn2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z tym przepisem, przed wydaniem decyzji nakładającej administracyjną karę pieniężną organ administracji musi wyznaczyć stronie dodatkowy – 30 dniowy – termin na złożenie wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności. W tym przypadku do zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu.