coins-g8de9a4a3d_1920

Kolejna wygrana CHF

Miło Nam poinformować, że po ponad 3 latach Sąd Okręgowy w Poznaniu prawomocnie unieważnił tzw. frankową umowę kredytową Klientów kancelarii i zasądził na ich rzecz ponad 40.000 zł.

Sukces jest to tym większy, że sprawa dotyczy kredytu zamkniętego w 2010 r. Dzięki skutecznemu przerwaniu biegu terminu przedawnienia w 2018 r. możliwe było odzyskanie pieniędzy w 2024. Jest to kolejny wyrok utrzymujący korzystną linię orzeczniczą dla kredytobiorców walutowych.

gavel-g09f690a8e_1920

Sukces w sprawie wyborczej

Miło Nam poinformować, że dzięki pracy Kancelarii, Klient Kancelarii, kandydat w wyborach samorządowych, uzyskał dzięki tzw. trybowi wyborczemu z art. 111 ustawy Kodeks wyborczy, przeprosiny i publikację w lokalnej prasie oświadczenia o treści żądanej przez siebie.

Jest to tym większy sukces, że do zdarzenia doszło na początku kampanii wyborczej a publikacja oświadczenia nastąpiła w ostatnich dniach.

Życzymy sukcesu w nadchodzących wyborach nie tylko kandydatom – Klientom kancelarii i zachęcamy do udziału w wyborach samorządowych.

nastronerejestr

Kolejna wygrana sprawa o zadośćuczynienie

Miło Nam poinformować, iż pracownicy Kancelarii odnieśli kolejny sukces. Sąd Okręgowy w Poznaniu prawomocnie oddalił apelację Pozwanych oraz interwenienta ubocznego w sprawie dotyczącej ustalenia odpowiedzialności i wysokości zadośćuczynienia za wypadek.

Poszkodowana, na skutek zawinienia właścicieli nieruchomości, doznała urazu kręgosłupa w styczniu 2019 r. Dzięki pracy całego zespołu Kancelarii, tuż przed Świętami Wielkanocnymi, mogła usłyszeć prawomocny wyrok zasądzający zadośćuczynienie w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych wraz z odsetkami od lipca 2020 r. Dodatkowo Sąd ustalił odpowiedzialność Pozwanych na przyszłość.

Jest to tym większy sukces, że interwencję po stronie Pozwanych, złożył znany poznański radca prawny, a Sąd I, jak i II instancji skutecznie obalił wszelkie jego argumenty.

WSA artykuł

Kolejna wygrana sprawa CHF

Miło Nam poinformować, iż dla Klienta kancelarii wygraliśmy kolejną sprawę dotyczącą unieważnienie kredytu tzw. frankowego. Tym razem klient odzyskał ponad 40.000 zł z kredytu spłaconego w 2015 r. Cieszy Nas, że również w przypadku kredytów spłaconych, o ile skutecznie przerwano bieg terminu przedawnienia, Sądy przyznają rację kredytobiorcom i unieważniają umowy zawierające klauzule niedozwolone.

odpady

Nałożenie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego przez kontener na odpady

Niezmiernie miło Nam poinformować, iż w dniu dzisiejszym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w szeregu orzeczeń (m.in. III SA/Po 811/23, II SA/Po 812/23, II SA/Po 813/23) przyznał rację Kancelarii i uchylił zaskarżone decyzje organu II instancji oraz poprzedzające decyzje organu I instancji nakładające na Klienta Kancelarii administracyjne kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia poprzez posadowienie kontenera na odpady.

Sąd jednoznacznie określił, że organy administracji mylnie uznały, iż właściciel kontenera jest podmiotem zobowiązanym do zapłaty administracyjnej kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego. Słusznie bowiem Klient Kancelarii wskazywał, iż jest on podmiotem świadczącym usługi wynajmu kontenerów na odpady i wywozu tych odpadów – innymi słowy to posiadacz kontenera (ten który go wynajął) powinien wystąpić o wydanie decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego a jeżeli tego nie zrobił – to on jest podmiotem zobowiązanym do zapłaty administracyjnej kary pieniężnej z tego tytułu.

Dodatkowo Sąd uznał za zasadny zarzut naruszenia przez organy obu instancji przepisów k.p.a. dotyczących postępowania dowodowego, gdyż pomimo wniosku Strony postępowania (Klienta Kancelarii) nie wezwano ani w charakterze świadka ani w charakterze Strony – podmiotu wskazanego przez Klienta Kancelarii.

sygnali

Standardy ochrony małoletnich od 15.08.2024 r.

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1606) wprowadzono dla każdego:

1) organu zarządzającego jednostką systemu oświaty, o której mowa w art. 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900), oraz inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;

2) organizatora działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich

obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich.

Jak wynika z powyższego nie tylko szkoły ale także np. placówki medyczne, apteki, kluby malucha, biura turystyczne (organizujące obozy dla dzieci i młodzieży), firmy eventowe (organizujące eventy, w których uczestniczą dzieci lub młodzież) czy też organizatorzy zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży – mają obowiązek wprowadzenia standardów do 15.08.2024 r.

Wymogi standardów zostały określone w art. 22c ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnymi ochronie małoletnich (nowy tytuł ustawy od dnia 15.02.2024 r.).

 

world-1264062_1920

Wygrana w postępowaniu grupowym

Miło Nam poinformować, iż 2023 r. kończymy zwycięstwem w postępowaniu grupowym przeciwko wiodącemu na rynku polskim tour-operatorowi. Dzięki zaangażowaniu pracowników kancelarii, w szczególności r.pr. Robertowi Purolowi, ponad 30 osób uzyskało odszkodowanie od organizatora wycieczki.

Znamienne jest, że jest to jedno z de facto niewielu postępowań grupowych prowadzonych na terenie kraju więc tym bardziej cieszymy się, że rozstrzygnięcie w tej sprawie może przyczynić się do budowy linii orzeczniczej.

youtube-outro-ga26f4a161_640

Kolejna wygrana „frankowiczów” przed TSUE

W dniu dzisiejszym, tj. 14.12.2023 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-28/22 jednoznacznie wypowiedział się na temat przedawnienia roszczeń banków względem kredytobiorców oraz skuteczności zarzutu zatrzymania stosowanego przez banki.

TSUE stwierdził jednoznacznie, że zarzut zatrzymania nie może mieć wpływu na sposób liczenia odsetek ani uzależniać zwrotu świadczeń zasądzonych od banku na rzecz konsumenta od zwrotu przez konsumenta świadczeń na rzecz banku.

TSUE rozstrzygnął także, że termin przedawnienia roszczeń banku nie może być liczony od odręczenia pozwu złożonego przez konsumenta.

gavel-g09f690a8e_1920

Sukces kancelarii w sprawie karnej

Z przyjemnością informujemy, iż dzięki pracy pracowników Kancelarii, w tym szczególności r.pr. Roberta Purola, Sąd Okręgowy w Radomiu w sprawie V Ka 443/23 uchylił wyrok sądu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia jednoznacznie wskazując, iż oskarżeni policjanci w stosunku do klienta Kancelarii zastosowali „całkowicie nieuzasadnioną” interwencję, zatrzymanie a także wszczęcie postępowania karnego.

Innymi słowy – klient Kancelarii stał się ofiarą nadużycia władzy przez oskarżonych, którzy zainicjowali przeciwko niemu postępowanie karne (gdzie został prawomocnie uniewinniony) i starali się otrzymać od niego odszkodowanie.

nastronerejestr

Kolejny unieważniony kredyt CHF

Miło Nam poinformować o kolejnym sukcesie kancelarii w sporach konsumentów z Bankami dotyczącymi kredytów walutowych. Sąd Okręgowy w Poznaniu unieważnił kolejną umowę kredytową CHF dzięki czemu klient kancelarii odzyska ok 140.000 zł. Jest to kolejna sprawa, w której klient na czas trwania postępowania uzyskał zabezpieczenie w postaci braku obowiązku zapłaty rat kredytu.