Bank

Ugoda przed Rzecznikiem Finansowym w sprawie kredytu frankowego

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku prowadzonych w imieniu naszych Klientów przez Kancelarię negocjacji przed Rzecznikiem Finansowym z jednym z banków, doszło do zawarcia pierwszej ugody pozasądowej. Bank złożył satysfakcjonującą dla naszych Klientów propozycję, wedle której doszło do obniżenia marży Banku, oraz przewalutowania kredytu na PLN po bardzo korzystnym kursie, zdecydowanie niższym od rynkowego. W efekcie zawartego porozumienia, na dzień jego sporządzenia, doszło do średniego obniżenia comiesięcznej raty naszych Klientów o kwotę prawie 700 zł. Finalnie nasi Klienci w ogólnym rozrachunku „zyskają” prawie 90 tysięcy złotych, ze względu na obniżone o ponad 30% saldo kredytu.

Oznacza to w praktyce, iż ze względu na obecnie kształtujące się orzecznictwo i zmieniającą się praktykę, istnieje szansa na coraz częstsze ugodowe rozwiązywanie sporów wynikających z zawartych kredytów walutowych z Bankami, co bez wątpienia gwarantuje szybsze, pewniejsze, oraz satysfakcjonujące dla obu stron zakończenie sytuacji spornej. Od samego początku proponowaliśmy, jako Kancelaria, naszym Klientom wzięcie udziału w postępowaniu przed Rzecznikiem Finansowym, licząc na możliwie korzystne rozwiązanie sporu, bez długotrwałego i wymagającego zabezpieczenia finansowego procesu sądowego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Kredytobiorców do zapoznania się z naszą ofertą, dostępna na stronie internetowej – gwarantujemy indywidualne podejście (także w zakresie warunków współpracy) i analizę wariantów dalszego postępowania, oraz kompleksową opiekę w trakcie całego procesu.

WSA artykuł

Kolejna wygrana przed WSA w Poznaniu!

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (wyrok z dnia 14.10.2021 r., sygn. akt IV SA/Po 525/21) potwierdził, że złożenie przez przedsiębiorcę rocznego sprawozdania BDO z błędami nie może być kwalifikowane jako nie złożenie tego sprawozdania w ogóle, a uzupełnienie tego sprawozdania nie może być traktowane jako złożenie pierwszego sprawozdania po terminie. W efekcie WSA uznał, że nie można przedsiębiorcy w takiej sytuacji karać na podstawie art. 9x ust. 1 pkt 5 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Otwiera to drogę do m.in. stwierdzenia nieważności decyzji organów wydanych na ww. podstawie prawnej.

W przedmiotowej sprawie, w której reprezentowaliśmy Klienta prowadzącego działalność gospodarczą z zakresu zbierania i przetwarzania odpadów, na którego nałożono karę pieniężną za przekazanie po terminie sprawozdania rocznego podmiotu odbierającego odpady komunalne, WSA uchylił zaskarżoną przez naszą Kancelarię decyzję i decyzję poprzedzającą. Klient omyłkowo źle wskazał rok, za który złożono sprawozdanie (2020 zamiast 2019), a następnie, gdy błąd ten zauważył – skorygował wniosek. Burmistrz (organ wydający decyzję w I Instancji) uznał, że błędne oznaczenie roku, za który składano sprawozdanie (omyłka w zakresie wskazania roku sprawozdawczego) stanowi przesłankę do nałożenia kary pieniężnej w oparciu o art. 9x ust.1 pkt 5 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. wobec stwierdzenia, iż złożone w ten sposób sprawozdanie (czy też jego korekta) jest spóźnione, złożone po terminie. W efekcie Burmistrz uznał, że złożone przez naszego Klienta uzupełnienie było pierwszym prawidłowym sprawozdaniem, co rodzi konieczność uznania, iż złożono je po terminie i z tego tytułu na przedsiębiorcę należy nałożyć karę pieniężną. Decyzję Burmistrza w tym zakresie podtrzymało Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Z taką interpretacją nie zgodził się WSA w cytowanym wyżej wyroku, w którym wskazał, że błąd co do wadliwie wskazanego okresu sprawozdawczości może być kwalifikowany jako ewentualna nierzetelność (o której mowa w art. 9x ust. 1 pkt 4 Ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w złożeniu sprawozdania, a jego uzupełnienie (skorygowanie wady) nie powinno być w tej sytuacji uznawane jako w istocie pierwsze prawidłowe sprawozdanie dotyczące prawidłowego okresu złożone po terminie, ale jako właśnie uzupełnienie pierwszego, „nierzetelnego” sprawozdania. Przyjęcie, że korekta złożona przez naszego Klienta nie jest w istocie pierwszym, prawidłowym sprawozdaniem, ale uzupełnieniem nierzetelnie (ze względu na zwyczajny ludzi błąd) wypełnionego w terminie sprawozdania ze wskazaniem wadliwego okresu, skutkuje koniecznością uchylenia decyzji zarówno SKO, jak i Burmistrza – ponieważ istnieje zasadnicza różnica chociażby co do konsekwencji nierzetelnego złożenia sprawozdania a przekazania takiego sprawozdania po terminie (nierzetelne sprawozdanie – zwykle kara w wysokości od 200-500 zł, złożenie po terminie – 100 zł za każdy dzień opóźnienia). Jest to także różnica co do podstawy prawnej nałożenia takiej kary pieniężnej, wobec czego decyzje zaskarżone nie mogą ostać się w obrocie prawnym.

Otwiera to naszemu Klientowi drogę do dalszego, skutecznego podważania zasadności nałożenia na niego jakiejkolwiek kary pieniężnej z tego tytułu.

gavel-g09f690a8e_1920

Naczelny Sąd Administracyjny podziela stanowisko Kancelarii

Z radością informujemy, iż Naczelny Sąd Administracji całkowicie poparł stanowisko Kancelarii i uznał, że informacja właściwej instytucji o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia z powodu nieuzupełnienia w terminie stwierdzonych braków w zakresie warunków formalnych we wniosku o dofinansowanie projektu jest aktem z zakresu administracji publicznej podlegającym kontroli sądowoadministracyjnej (por. postanowienie NSA z dnia 22.07.2021, sygn. akt I GSK 512/21 i I GSK 511/21). Tym samym możliwe jest zainicjowanie procedury przed właściwym miejscowo Wojewódzkim Sądem Administracyjnym o przyznanie dotacji ze środków UE w przypadku pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

hammer-g1daf4cc08_1920

Zakłady pracy chronionej zwolnione z opłaty abonamentowej

Uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19.08.2021 r. sygn. akt VI SA/Wa 1414/21, potwierdził stanowisko Naszej Kancelarii, iż zakłady pracy chronionej zwolnione są z opłaty RTV – tzw. opłaty abonamentowej.


W analogicznym okresie czasu, w którym procedowana była przed Wojewódzkim Sadem Administracyjnym sprawa prowadzona przez Kancelarię, Naczelny Sąd Administracyjny dokonał wykładni przepisów prawa w wyroku z dnia 29 kwietnia 2021r., w sprawie o sygn. akt II GSK 772/18, w którym to stwierdził jednoznacznie, że zwolnienie, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych znajduje bezpośrednie zastosowanie do opłat określonych w art. 2 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych – co w skrócie oznacza, że zakłady pracy chronionej zwolnione są od obowiązku regulowania tzw. opłaty abonamentowej.

Tym samym możliwe jest dochodzenie nienależnie uiszczonych opłat przez ww. zakłady do 5 lat wstecz – wystarczy złożyć stosowny wniosek.

nastronerejestr

CRBR również dla stowarzyszeń

Szanowni Państwo (w szczególności założyciele lub członkowie Stowarzyszeń)!

Uprzejmie informujemy, iż 31.10.2021 wchodzi nowy obowiązek sprawozdawczy dla stowarzyszeń wpisanych do KRS – zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, którego zadaniem jest m.in. przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy.

Zgłoszenia można dokonać on-line na stronie: https://www.podatki.gov.pl/crbr/

Zachęcamy do terminowego wykonania obowiązku, gdyż termin na zgłoszenie wynosi 7 dni od dnia 31.10.2021 – dla spóźnialskich prawo przewiduje kary nawet do miliona złotych.

computer-1869306_1920

Zmiany we wnioskach do KRS

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 1 lipca 2021r. wszystkie wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej. Dotychczasowo była to tylko alternatywna forma, w uzupełnieniu do tradycyjnej papierowej – od 1 lipca wszystkie osoby działające w imieniu spółek zobligowane są do przejścia na elektroniczną metodę składania dokumentów.

Oznacza to, że wszystkie czynności rejestrowe, takie jak: wnioski o zarejestrowanie nowej spółki, zmianę w KRS, pisma procesowe adresowane do Sądu rejestrowego oraz elektroniczna korespondencja z Rejestrem odbywają się obecnie tylko i wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Nie ma już prawnej możliwości składania tych dokumentów w formie papierowej – wszystkie formularze zostały oficjalnie przesunięte do archiwum.

Warto również zauważyć, że dokumenty, stanowiące załączniki do wniosków i pism, będą również składane w formie elektronicznej, i nie będzie już konieczności załączania oryginałów aktów notarialnych – celem było zunifikowanie systemów i wykorzystanie Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

Aby móc złożyć dokumenty w formie elektronicznej, niezbędne jest ich autoryzowanie poprzez podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy też za pomocą Profilu Zaufanego (jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie ma profilu zaufanego – jako Kancelaria polecamy niezwłocznie założyć – najłatwiej za pośrednictwem Banku i bankowości elektronicznej, ponieważ procedura ta jest bardzo uproszczona, a posiadanie profilu zaufanego niedługo stanie się całkowicie niezbędne).

Zmiany te nie są obligatoryjne jedynie dla podmiotów wpisanych do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz SPZOZ. Podmioty te w dalszym ciągu mogą składać dokumenty rejestrowe w tradycyjnej formie pisemnej, za pośrednictwem stosownych formularzy udostępnianych na stronie: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-o-wpis-do-krajowego-rejestru-sadowego

world-1264062_1920

Prawo nie zna granic

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Kancelaria prowadzi sprawy nie tylko na terenie Polski. Po sfinalizowaniu transakcji sprzedaży spółki austriackiej kolejnym sukcesem naszego Zespołu było pozyskanie klienta koreańskiego, dla którego założyliśmy spółkę z siedzibą w Polsce. Biorąc pod uwagę sprawę podatkową pomiędzy Ghaną a UE – zostały nam jeszcze trzy, poza Antarktydą, kontynenty „do zdobycia” – Ameryka Północna, Ameryka Południowa i Australia. Zapraszamy do współpracy!

buildings-1867550_1920

Ulewy a szkody w mieniu

W związku z zaistniałymi ostatnio nagłymi i intensywnymi opadami deszczu, uprzejmie przypominamy, iż wszelkie szkody powinno się zgłaszać do ubezpieczyciela lub osób odpowiedzialnych za mienie (np. zarządca nieruchomości, wspólnota mieszkaniowa odpowiedzialna za utrzymanie garaży). Aby zgłoszenie było prawidłowe należy pamiętać o udokumentowaniu szkody (np. zdjęcia, notatka straży pożarnej czy policji). W przypadku odmowy uznania szkody i wypłaty odszkodowania zawsze warto odwołać się od decyzji, a w sytuacjach ostatecznych walczyć o swoje prawa w sądzie powszechnym bądź przed Rzecznikiem Finansowym.

grzejnik

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1.07.2021 r. ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Każdy właściciel budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego (które ma własne źródło ogrzewania np. kominek) musi wypełnić formularz dostępny na https://zone.gunb.gov.pl/. Formularz można złożyć w formie tradycyjnej – pisemnej, lub przez Internet, za pośrednictwem specjalnie udostępnionej sieci CEEB, dostępnej z poziomu wyżej wskazanej strony rządowej.

Warto również pamiętać, że obowiązek ten spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia, inny podmiot zarządzający), w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Właściciele budynków/mieszkań oddanych do użytku przed 1.07.2021 r. mają 12 miesięcy na wypełnienie formularza. Właściciele budynków/mieszkań oddanych do użytku po 1.07.2021 r. mają 14 dni od momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku/lokalu. Warto zauważyć, że za niezrealizowanie obowiązku w terminie grozić będzie grzywna, wymierzana na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Wykroczeń.